• Privacy policy verklaring

  BC Titans hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BC Titans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  -       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

  -       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  -       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  -       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  -       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  -       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als bestuur van BC Titans zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van (ouders van) leden of vrijwilligers

  Persoonsgegevens van  (ouders van) leden of vrijwilligers worden door BC Titans verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  -          Administratieve doeleinde;

  -          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

  -          Registratie van lidmaatschap bij de NBB.

   

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  -          Het aanmeldingsformulier.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BC Titans de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  -          Voornaam;

  -          Tussenvoegsel;

  -          Achternaam;

  -          (Zakelijk) Telefoonnummer;

  -          (Zakelijk) E-mailadres;

  -          Geslacht;

  -          Banknummer t.b.v. contributieheffing.

  Uw persoonsgegevens worden door BC Titans opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  -          Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.  

  Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief t.b.v. leden

  Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door BC Titans verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  -          Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  -          Het inschrijving formulier.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BC Titans de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  -          Voornaam;

  -          Tussenvoegsel;

  -          Achternaam;

  -          E-mailadres;

  -          Mobiel telefoonnummer t.b.v. Whats app.

  Uw persoonsgegevens worden door BC Titans opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  -          Gedurende de periode dat men lid is van BC Titans.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  -          Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

  -          Het verzorgen van de (financiële) administratie, te weten het administratiepakket van de NBB;

  -          Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van de NBB.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  BC Titans bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  -          Alle personen die namens  BC Titans van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

  -          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

  -          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

  -          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

  -          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

  -          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  BC Titans

  Willem II laan 3

  6371 JA

  Landgraaf

  Voorzitter BCTitans